Em không phải là chị ấy, vì thế em sẽ không rời xa anh…

Em không phải là chị ấy, vì thế em sẽ không rời xa anh…