Anh sợ nói lời yêu ra có ngày lại thu nó về. Mà như thế thì đau lắm. Anh đã đi qua rồi nên anh biết…

Anh sợ nói lời yêu ra có ngày lại thu nó về. Mà như thế thì đau lắm. Anh đã đi qua rồi nên anh biết…