Đông lạnh - anh cũng lạnh để ta vuột mất nhau

Đông lạnh – anh cũng lạnh để ta vuột mất nhau