Anh bỏ cuộc, em buông tay, chúng ta quyết định đi trên hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau ở bất kỳ điểm nào nữa.

Anh bỏ cuộc, em buông tay, chúng ta quyết định đi trên hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau ở bất kỳ điểm nào nữa.