Đông này, đơn phương, cô đơn lắm!

Đông này, đơn phương, cô đơn lắm!