Đông này, đơn phương, cô đơn lắm !

Đông này, đơn phương, cô đơn lắm !