Bổ gấc, lấy phần hạt có màng màu đỏ

Bổ gấc, lấy phần hạt có màng màu đỏ