Đơn giản thôi, nhưng con gái chỉ cần thế!

Đơn giản thôi, nhưng con gái chỉ cần thế!