Cái lạnh ngoài da thịt có thấm vào đâu so với cái lạnh trong lòng người hả anh?

Cái lạnh ngoài da thịt có thấm vào đâu so với cái lạnh trong lòng người hả anh?